Projecten

Projecten 2016

Workshop Gezond Bewegen op het werk
BEK, 1 op 1 publiceren, heeft BWGNadvies gevraagd om voorlichtingen te geven gericht op preventie van lichamelijke klachten op de afdeling Binderij.
BEK, 1 op 1 publiceren had duidelijk in beeld waar de uitdagingen zich bevonden en had reeds maatregelen genomen om de belasting zoveel mogelijk te verminderen. Mogelijke aanvullende maatregelen zijn besproken. BWGNadvies heeft gewezen op het feit dat oplossingsrichtingen zich kunnen richten op 1. vermijden van een risico (proces automatiseren), 2. verminderen van een risico (bv door gebruik hulpmiddelen, aanpassen machine), 3. optimaliseren van de werkplek (reeds maatregelen in genomen) en tenslotte 4. voorlichten over de werkwijze. Bek zelf wilde aan de slag met punten 1 t/m 3. Bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij andere, soortgelijke bedrijven en onderzoek te doen naar oplossingsrichtingen vanuit de arbocatalogus in deze branche. BWGNadvies is gevraagd voorlichtingen te verzorgen mbt preventie van lichamelijke klachten.

Risico-inventarisatie en –evaluatie fysieke belasting
In het eerste halfjaar van 2016 heeft BWGNadvies in opdracht van APAC (Arbo en Personeel Advies Centrum) een groot onderzoek naar fysieke belasting van magazijnmedewerkers uitgevoerd. In samenwerking met de adviseur van APAC is als volgt te werk gegaan.

Stap 1: Subjectieve beoordeling van de functie met betrekking tot fysieke belasting, door middel van interviews met de verschillende functiegroepen.
Stap 2: Objectieve beoordeling van de fysieke belasting. Door bezoeken aan verschillende werklocaties is de zwaarte van het werk in kaart gebracht.
Stap 3: Analyse en beoordeling resultaten om tot een risico-inschatting te komen.
Stap 4: Rapportage met conclusie & aanbevelingen. De bevindingen inclusief de adviezen om de belasting te optimaliseren zijn op schrift gezet.
Stap 5: Evaluatie. In gesprek met de klant is de rapportage besproken en verhelderd.

Aan de hand van dit project is een beleid m.b.t. Fysieke belasting opgezet en zijn interventies ingezet om de risico’s op het gebied van fysieke belasting aan te pakken.

Aanpak Gezond Bewegen op het werk
In 2016 heeft Lavans heeft gevraagd een voorstel te doen op gebied van fysieke belasting om lichamelijke klachten betreffende de afdeling Service te voorkomen. De volgende aanpak is gestart, zodat aandacht voor fysieke belasting wordt geborgd in de organisatie.

 • In gesprek met (afgevaardigde van) het MT over het beleid fysieke belasting.
 • Een werkplekanalyse van de werkomgeving.
 • Het verzorgen van workshops ‘Gezond bewegen op het werk’ voor de betreffende medewerkers.
 • Het verzorgen van een Train de trainer ‘Gezond bewegen op het werk’ bestaande uit meerdere dagdelen. (meewerkend) leidinggevenden of andere sleutelfiguren worden opgeleid om er voor te zorgen dat er aandacht blijft voor de vermindering van fysieke belasting op de werkvloer. Het doel van de train de trainer opleiding is om de deelnemers van voldoende kennis te voorzien om:
  • nieuwe medewerkers te kunnen instrueren over gezond bewegen op het werk.
  • de werkwijze van de bestaande groep medewerkers te monitoren en hen indien nodig (preventief) te kunnen aanspreken op hun gedrag/werkhouding.
  • als een vraagbaak te fungeren voor medewerkers betreffende problematiek rondom fysieke belasting.

Gids/adviseur via VHP Human Performance
Van 2015 tot mei 2016 heb ik bedrijven begeleid op gebied van arbeidsveiligheid met als doel structurele aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Projectleiding Gezonde School
Helicon MBO te Velp vervolgt in 2015-2016 onder begeleiding van BWGNadvies het project De Gezonde school. In 2014-2015 is gestart met de bewustwording en het bewustzijn van de medewerkers en studenten op het gebied van inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid. BWGNadvies is gevraagd daarin te ondersteunen. Met behulp van De Gezonde school aanpak (www.gezonde school.nl) worden de bestaande initiatieven op gebied van gezondheid gestructureerd en nieuw leven ingeblazen. Belangrijk aandachtspunt is, waar mogelijk, de inzet van de studenten daarin via projectonderwijs. Op deze wijze wordt de aandacht voor gezondheid/vitaliteit structureel ingebed in het beleid/ de school.

Projecten 2015

Uitvoering Subjectieve beoordeling fysieke belasting
Om inzicht te krijgen in de ervaren fysieke belasting heeft BWGNadvies bij Stichting Driestroom een subjectieve beoordeling van de functie van medewerksters MCG groepen uitgevoerd. Het doel is om een overzicht te krijgen van de relatieve zwaarte van de taken/handelingen, zodat taken beter over medewerkers verdeeld kunnen worden.

 • Gestart is met het opstellen van een taak/handelingenanalyse samen met de teamcoördinator. Daarbij is belangrijk dat wordt aangegeven hoeveel (bij elkaar opgetelde) tijd ongeveer aan elke taak/handeling wordt besteedt. En dat duidelijk wordt per taak/handeling welke vorm(en) van fysieke belasting aan de orde is.
 • Vervolgens wordt (via de teamcoördinator) aan alle medewerkers gevraagd hoe zwaar de verschillende taken/handelingen worden ervaren.
 • Er vindt een observatie op de werkvloer plaats van de taken/handelingen die moeten worden verricht. Waarbij medewerkers aangesproken worden.
 • Tenslotte worden de resultaten beschreven in een korte rapportage in de vorm van een plan van aanpak, waarin tevens aanbevelingen worden gedaan ter preventie/vermindering van klachten. Aanbevelingen zijn met name gericht op organisatie van het werk en gedrag van de medewerkers.

Aanpak gezond bewegen op het werk
In opdracht van Busch B.V. heeft BWGNadvies een workshop met betrekking tot fysieke belasting uitgevoerd. Om de aandacht voor fysieke belasting zoveel mogelijk te borgen zijn de volgende stappen doorlopen:

 • In gesprek met (afgevaardigde van) het MT over het beleid fysieke belasting.
 • Een werkplekanalyse van de werkomgeving.
 • Het verzorgen van een workshop(s) ‘Gezond bewegen op het werk’ voor de werknemers. Bestaande uit onder andere uitvoeren van handelingen op de werkvloer en zelf aan de slag met verbeteringen.

Onderzoek fysieke belasting
BWGNadvies heeft in opdracht van APAC (Arbo en Personeel Advies Centrum) een groot onderzoek naar fysieke belasting van buitendienstmedewerkers/monteurs in de bouw uitgevoerd in kader van duurzame inzetbaarheid. In samenwerking met de adviseur van APAC is als volgt te werk gegaan.

Stap 1: Subjectieve beoordeling van de functie met betrekking tot fysieke belasting, door middel van interviews met de verschillende functiegroepen.
Stap 2: Objectieve beoordeling van de fysieke belasting. Door bezoeken aan verschillende werklocaties is de zwaarte van het werk in kaart gebracht.
Stap 3: Analyse en beoordeling resultaten om tot een risico-inschatting te komen.
Stap 4: Rapportage met conclusie & aanbevelingen. De bevindingen inclusief de adviezen om de belasting te optimaliseren zijn op schrift gezet.

De adviseur van APAC heeft het project (wat onderdeel was van een groter geheel) geëvalueerd.

Overige projecten 2015 / 2016

 • Het lesgeven bij Helicon MBO te Velp over Leefstijl & gedrag en Arbo & ergonomie.
 • (Uitgebreide) Individuele werkplekonderzoeken bij verschillende bedrijven (kantoor & productiebedrijven).
 • Gezond Bewegen op het Werk gericht op beeldschermwerk bij een software bedrijf:
 • Een voorlichting Gezond Bewegen op het Werk gericht op Beeldschermwerk. Bestaande uit onder andere een wandeling in de buitenlucht afgewisseld met oefeningen en het belang daarvan om gezond te blijven.
 • Medewerkers gaan aan de hand van een checklijst de eigen werkplekinstellingen beoordelen en waar mogelijk (laten) aanpassen.
 • Indien gewenst volgt een aanvullende werkplekcheck door de adviseur. De bevindingen en aanbevelingen worden genoteerd op de checklijst.

Train de trainer Gezond en veilig bewegen op het werk
In de periode 2013-2015 heeft BWGNadvies een train de trainer voor meerdere groepen (meewerkend) leidinggevenden en preventiemedewerkers van een Pakket Service bedrijf uitgevoerd. Het doel van de train de trainer opleiding ‘Gezond en veilig bewegen op het werk’ was om de betreffende medewerkers van voldoende kennis te voorzien om:

 • nieuwe medewerkers te kunnen instrueren over een gezonde en veilige werkwijze/werkhouding;
 • de werkwijze van de bestaande groep medewerkers te monitoren en hen indien nodig (preventief) te kunnen aanspreken op hun gedrag/werkhouding.
 • als een vraagbaak te fungeren voor medewerkers betreffende problematiek rondom fysieke belasting.

De opzet was praktisch en interactief. De deelnemers hebben een syllabus met achtergrondinformatie ontvangen.

Projecten 2011 - 2014

Gezonde beeldschermwerkplek
In november 2014 heeft BWGNadvies A&S advocaten bezocht om de medewerkers voor te lichten en te helpen bij het gezond instellen van de beeldschermwerkplekken. Dit naar aanleiding van vragen van medewerkers over de correctheid van de instellingen van hun werkplek. Alle medewerkers kregen (individueel) een korte voorlichting waarna samen de werkplek verder werd ingesteld. Ter plekke werd tevens een korte rapportage per werkplek gemaakt.

Workshop ‘Gezond bewegen op het werk’ (in de buitenlucht)
Zomer 2013 heeft BWGNadvies in opdracht van APAC (Arbo en Personeel Advies Centrum)  twee workshops ‘Gezond bewegen op het werk’ georganiseerd. Op de ‘Safetydag’, die jaarlijks wordt georganiseerd voor de buitendienstmedewerkers van een bedrijf, was dit jaar ook expliciet aandacht voor gezondheid in relatie tot bewegen.
‘Gezond bewegen op het werk’ staat voor het in balans houden van de fysieke belasting (het werk) en de belastbaarheid (van de medewerker) om lichamelijke klachten te verminderen en te voorkomen en de algemene gezondheid preventief te bevorderen.
Het doel is om de medewerkers te informeren over het belang van gezond bewegen (op het werk) en kennis te laten maken met gezond bewegen.
Gestart werd in de zaal waar het belang van gezond bewegen in relatie tot het werk werd toegelicht. Gesproken is onder andere over de schijf van 3 met betrekking tot gezond bewegen.
Daarna verplaatste de workshop zich naar buiten. Er werd gewandeld naar een mooi plekje in het bos, waar het belang van de meest natuurlijke stand van het lichaam als basis voor gezond werken en gezond bewegen werd toegelicht en ervaren. Met dit als uitgangspunt werden versterkende stabiliteits/balansoefeningen gedaan en afgesloten werd met een wedstrijdje touwtrekken. Dit om zware inspanning te ervaren maar ook om de relatie met een goede werktechniek uit te leggen.

Workshop ‘Gezond werken’
Begin november 2012, in het kader van de themaweek ‘Gezond werken’ heeft Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, Groep Oost, BWGNadvies gevraagd een aantal maal een workshop te verzorgen die op dit thema aansloot. Het doel van de workshops moest zijn:

 • de medewerkers bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan lichamelijke belasting en de medewerkers inzicht geven in wat meer en minder lichamelijk belastend is;
 • de medewerkers te informeren over het belang van gezond bewegen en kennis te laten maken met gezond bewegen;
 • de medewerkers te wijzen op hun rol / verantwoordelijkheid daarin om fysieke klachten te voorkomen.

Speciale aandacht ging uit naar de rol van de ergocoaches van Wilgaerden, groep Oost en het belang van hun aanwezigheid. 
De workshop werd beëindiged met het doen van oefeningen met gebruikmaking van een dynaband. De ergocoaches speelden hierin ook een rol.

Workshop ‘Gezond bewegen op het werk’
In augustus 2012 is er op meerdere vestigingen van ST-Ericsson een workshop ‘Gezond bewegen op het werk’ gegeven. Het technische personeel heeft zittend werk en ST-Ericsson wil meer aandacht voor bewegen om eventuele klachten te voorkomen en de algemene gezondheid te helpen bevorderen.
Het doel van de workshop was om de medewerkers te informeren over het belang van gezond bewegen en kennis te laten maken met gezond bewegen.
Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

 • Balans tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid.
 • Belang van bewegen in relatie tot het werk.
 • Gezond bewegen: de schijf van 3!
 • Natuurlijke stand van het lichaam als basis voor gezond werken en gezond bewegen.
 • Wat zijn mogelijke oefeningen om te doen ter ontspanning en voor onderhoud van het lichaam.
 • Gezond bewegen op het werk zelf ervaren.

Train de trainer bijeenkomst ‘Gezond bewegen op het werk’.
In 2011 heeft voor het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR (CVI) een verdiepende train de trainer bijeenkomst plaatsgevonden voor de KAM functionarissen als vervolg op een reeds eerder georganiseerde, succesvolle train de trainer bijeenkomst. Een van de taken van de KAM functionarissen bij het CVI is het meedenken en adviseren van de medewerkers op het gebied van lichamelijke belasting en ergonomie van de werkplek. De bedoeling van deze train de trainer bijeenkomst was handvatten te bieden om deze taken nog beter te kunnen uitvoeren. Specifieke aandacht diende uit te gaan naar:

 • De relatie lichamelijke klachten en werkplekinrichting: Balans belasting en belastbaarheid;
 • Theorie, normen en richtlijnen ten aanzien van werkhoudingen (statisch en repeterend) en tillen.

Gezien de werkzaamheden werd specifieke aandacht besteedt aan beeldschermwerk, laboratoriumwerkzaamheden en tillen.
De bijeenkomst is gegeven aan een groep van 4 KAM functionarissen en nam 1 dag in beslag. De opzet was praktisch gericht en er was voldoende ruimte voor vragen en inbreng van de deelnemers. De deelnemers ontvingen een syllabus met achtergrondinformatie.

Ergonomisch advies
SCA Hygiene Products Gennep BV wilde graag aandacht voor de risico’s van fysiek belastende situaties. Concreet betekende dit dat in
samenwerking met de mensen aan de productielijnen foto’s werden gemaakt van “goed” omgaan met fysiek belastende situaties en “fout” omgaan met fysiek belastende situaties om de bewustwording van de medewerkers te vergroten. Daarbij was de expertise van een
bewegingswetenschapper/ ergonoom gewenst. De ergonomische inbreng bestond uit:

 • De reeds bekende pijnpunten even goed bespreken en bekijken (onder andere het verschil in werkwijze);
 • Samen met een operator een ronde maken in de fabriek om de foto’s te maken, waarbij ondergetekende aanwijzingen / inzicht gaf over goede of foute werkhoudingen.Input geven voor tekst bij de foto’s; wat vooral niet doen en wat wel doen bijvoorbeeld ivm tillen of werkhoudingen of duwen/trekken?

Preventieve werkplekonderzoeken incl. korte rapportage
Bij FireX BV werden in januari 2012 preventieve werkplekonderzoeken uitgevoerd. De vraag was om alle medewerkers persoonlijke aandacht te geven en kort voor te lichten over hoe klachten te voorkomen of te verminderen. Met name de inrichting van de werkplek en de werkwijze kwamen aan bod. Indien nodig werd geadviseerd (extra) hulpmiddelen aan te schaffen. Ter plekke werd er voor alle medewerkers een korte rapportage opgemaakt.

Individueel, uitgebreid werkplekonderzoek
Bij onder andere Danone Research Wageningen worden uitgebreide, individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd. Dat kan een beeldschermwerkplek betreffen, maar ook andersoortige werkplekken zoals bij Danone Research in het laboratorium. Aandacht wordt besteed aan o.a. de fysieke werkplek, de werkwijze, de organisatie van het werk, werktijden en werkdruk. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de relatie werk en privé. Deze aspecten worden beoordeeld in relatie tot de aard van de werkzaamheden en de gezondheidsklachten. De bevindingen en adviezen worden schriftelijk vastgelegd.

Voorlichting ‘Gezond werken met het beeldscherm’
Alfa Accountants en Adviseurs organiseert periodiek introductiedagen voor haar nieuwe medewerkers. Tijdens zo’n introductiedag zijn alle nieuwe medewerkers op het hoofdkantoor te Wageningen uitgenodigd. Gedurende deze dag wordt ook 1,5 / 2 uur aandacht besteed aan het op een gezonde manier omgaan met beeldschermwerk. Tijdens deze voorlichting komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gezond zittend werken, wat zijn risicofactoren bij het werken met een beeldscherm;
 • Bewustwording gezond leefpatroon;
 • Gezonde en goede werkhouding;
 • Wat kan een medewerker zelf doen om klachten te voorkomen;
 • Wat kan een medewerker zelf doen om KANS/RSI te voorkomen;
 • Relatie tussen werkstress en KANS/RSI;
 • Een goede werkplekinrichting.

De voorlichting heeft als doel de medewerkers bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het werken aan een beeldschermwerkplek en tevens zelfwerkzaamheid te ontwikkelen in het voorkomen van deze risico’s. Medewerkers krijgen informatie over een juiste werkplekinrichting (zowel de instelling van het meubilair als de opstelling van de apparatuur) en juiste werkhouding achter het beeldscherm, die zij zelfstandig kunnen toepassen op de individuele werkplek.